តើលោកអ្នកដឹងថាមណ្ឌលបោះឆ្នោតរបស់អ្នកនៅទីណាដែរឬទេ?

លោកអ្នកអាចស្វែងរកពីមណ្ឌលបោះឆ្នោតរបស់អ្នកនៅក្នុ្ងងគេហទំព័រសម្លេងទីក្រុងកម្ពុជា! ដូចដែលសហសេវិករបស់យើងOpenDevelopmentCambodiaបានចែករំលែកទិន្នន័យបង្ហាញពីទីតាំងនៃមណ្ឌលបោះឆ្នោតនៅរាជធានីភ្នំពេញ។ ដើម្បីស្វែងរកពីទីតាំងមណ្ឌលបោះឆ្នោតរបស់អ្នក សូមចូលទៅកាន់ផែនទីហើយចុចបើកលើពាក្យទីតាំងមណ្ឌលបោះឆ្នោត (ខាងក្រោមតារាងនៃប្រភេទ​ព័ត៌មានទាំងអស់)។​​ អរគុណ!

ប្រសិនលោកអ្នកមិនដឹងច្បាប់ថាមណ្ឌល់បោះឆ្នោតដែលលោក​អ្នកត្រូវទៅ​បោះឆ្នោតនៅទីណាទេ សូមចូលទៅគេហទំព័រ the online voter list​ បន្ទាប់មក​វាយព័ត៌មាន​របស់លោកអ្នកចូល នោះវានឹងបង្ហាញឈ្មោះមណ្ឌលបោះឆ្នោតរបស់អ្នក (គេហទំព័រនេះវានឹងបង្ហាញលោកអ្នកផងដែរ ថា​លោកអ្នកមានឈ្មោះនៅក្នុងបញ្ជី​បោះ​ឆ្នោត​ផ្លូវការដែរ ឬក៏ទេ)

លោកអ្នកក៏អាចស្វែងរកព័ត៌មានបន្ថែមស្តីពីការបោះឆ្នោត តាមរយៈទំព័រ

Leave a Reply