កិច្ចប្រជុំរបស់សម្លេងទីក្រុ​នៅឯ AdaCamp សាន់ហ្រ្វាន់ស៊ីស្កូ

នៅថ្ងៃទី ៨ ដល់ ៩ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៣ សមេ្លងទីក្រុងនឹងធ្វើបទបង្ហាញមួយនៅឯ AdaCamp សាន់ហ្រ្វាន់ស៊ីស្កូ ដែលកិច្ចប្រជុំនោះមានគោលបំណងក្នុងការបង្កើនការចូលរួមរបស់ស្រ្តីឲ្យចេះ ប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យាសេរីទៅថ្ងៃអនាគត។ ហើយជាការពិតណាស់សម្លេងទីក្រុងគឺជាទម្រង់គេហទំព័រ ដែលប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យាសេរី (Open Tech)​ ដែលពឹងផ្អែកលើ Ushahidi (Open source​)​ ។ យើងជម្រុញឲ្យអ្នកប្រើប្រាស់ គេហទំព័រសម្លេងទីក្រុងទាំអស់អាចទាញយកទិន្នន័យ ហើយប្រើប្រាស់វាដោយសេរី ហើយផែនទីគោលរបស់យើងក៏ពឹងផ្អែកទៅលើ OpenStreetMap (បណ្តុំផែនទី) ​ផងដែរ។ ការចូលរួមសហការណ៍របស់ស្រ្តី និងក្មេងស្រីជាមួយសម្លេងទីក្រុង គឺពិតជាមានសារៈសំខាន់ណាស់សម្រាប់ពួកយើង ដូច្នេះយើងសង្ឃឹមថា នៅពេលដែលយើងត្រឡប់ពីកិច្ចប្រជុំ យើងនឹងពាំនាំមកនូវគំនិតជាច្រើន នូវរបៀបដែលទាំងបុរស និងស្រ្តីអាចចូលរួមក្នុងកិច្ចពិភាគ្សានានា អំពីអ្វីដែលកំពុងកើតឡើងនៅទីក្រុងភ្នំពេញ។ សម្លឹងមើលចន្លោះខ្វះខាត ដើម្បីធ្វើការអភិវឌ្ឍនានា…….

About សំឡេងទីក្រុង

Urban Voice is a map-based visualisation of developments in the urban space that allows anyone to contribute. The citizens of Phnom Penh have many different interests, and Urban Voice is the place where these can be brought together. Urban Voice is a source of information, as well as a site for civic engagement. Check here for information on news, events, urban issues and many other developments that concern the city.

Leave a Reply