កំពុងបង្ហាញរបាយការណ៍ពី ផ្លាស់ប្តូរកាលបរិច្ឆេទ

រឺ​ក៏ ជ្រើសរើសប្រឡោះថ្ងៃខែរបស់អ្នក:

ចាប់ពី: ពី: ទៅ
11141-11160 of 11181 របាយការណ៍

Confrontation betwen Boeung Kak Lake residents and security force in front of Hun Sen's mansion (August 23rd, 2010)

ប្រភេទ

Confrontation betwen Boeung Kak Lake residents and security force in front of Hun Sen's mansion (August 23rd, 2010) 0 បានត្រួតពិនិត្យ

01:03 Apr 08, 2011

Confrontation between Boeung Kak Lake residents and security force in front of Hun Sen's mansion. ពត៌មានបន្ថែម » « ពត៌មានតិច

Hun Sen's Mansion

Borey Keyla 1 (7M10) 0 បានត្រួតពិនិត្យ

15:55 Feb 01, 2011

Community name: Borey Keyla 1 Local name: N/A Khan: 7 Makara Sangkat: Veal Vong Phum: 12 Community type: Public land Year First Occupied: 1997... ពត៌មានបន្ថែម » « ពត៌មានតិច

11.565931, 104.909664

Borey Keyla 2 (7M08) 0 បានត្រួតពិនិត្យ

16:27 Jan 31, 2011

Community name: Borey Keyla 2 Local name: Mith Police Khan: 7 Makara Sangkat: Veal Vong Phum: 12 Community type: Public land Year First Occupied:... ពត៌មានបន្ថែម » « ពត៌មានតិច

11.566293, 104.909837

Borey Keyla 3 (7M07) 0 បានត្រួតពិនិត្យ

16:18 Jan 31, 2011

Community name: Borey Keyla 3 Local name: N/A Khan: 7 Makara Sangkat: Veal Vong Phum: 12 Community type: Public land Year First Occupied: 1997... ពត៌មានបន្ថែម » « ពត៌មានតិច

11.565681, 104.910514

Flooding at the Akphiwat Thmey 1.2/Khmer Leu Relocation Site 0 បានត្រួតពិនិត្យ

16:14 Oct 16, 2010

There are 43 families in the community. 20 households were flooded with knee-level waters due to the heavy rains that fell on 11 October, 2010.... ពត៌មានបន្ថែម » « ពត៌មានតិច

11.595767,104.815825

Flooding at the Prey Sala Relocation Site 0 បានត្រួតពិនិត្យ

15:10 Oct 16, 2010

This community is located in Phum Prey Sala, Sangkat Ka Kab, Khan Dangor, Phnom Penh. There are a total of 110 households in the community.... ពត៌មានបន្ថែម » « ពត៌មានតិច

11.574469,104.823475

Flooding at the Phum Andong/Sam Bok Chab Relocation Site 0 បានត្រួតពិនិត្យ

14:55 Oct 16, 2010

This community is located in Sangkat Tropaing Krosaing, Khan Dangkor, Phnom Penh. Because of the heavy rains that began on 11 October, 2010,... ពត៌មានបន្ថែម » « ពត៌មានតិច

11.592569,104.816222

Flooding at the Prey Moul/Akphiwat Thmey IV Relocation Site 0 បានត្រួតពិនិត្យ

14:34 Oct 16, 2010

This community is located in Sangkat Kok Roka, Khan Dangkor, Phnom Penh. Because of the heavy rains that fell on 11 October 2010, 25 households... ពត៌មានបន្ថែម » « ពត៌មានតិច

11.601628,104.835883

Flooding at the Akphiwat Thmey 1.2/Kok Roka Phum Chreas Relocation Site 0 បានត្រួតពិនិត្យ

16:28 Oct 15, 2010

This community is located in Phum Chreas, Sangkat Kok Roka, Khan Dangkor, Phnom Penh. Because of the heavy rains on 11 October, 2010, 43 households... ពត៌មានបន្ថែម » « ពត៌មានតិច

11.599058,104.815006

Flooding at the Trach Thom II in Phum Srae Chres Relocation Site 0 បានត្រួតពិនិត្យ

16:06 Oct 15, 2010

This community is located in Srae Chres village, Sangkat Samroung Kroum, Khan Dangkor, Phnom Penh. Because of the heavy rains on Monday, 11... ពត៌មានបន្ថែម » « ពត៌មានតិច

11.599181,104.792117

Flooding at the Samaki IV Relocation Site 0 បានត្រួតពិនិត្យ

15:59 Oct 15, 2010

This community is located in Phum Samaki 2, Sangkat Tropaing Krosaing, Khan Dangkor, Phnom Penh. Because of the heavy rains on 11 October, 2010,... ពត៌មានបន្ថែម » « ពត៌មានតិច

11.550925,104.793853

Flooding at the Samaki I, II and III Relocation Sites 0 បានត្រួតពិនិត្យ

15:14 Oct 15, 2010

These three communities are located near each other in Phum Samaki 1, Sangkat Tropaing Krosaing, Khan Dangkor, Phnom Penh. All three were affected... ពត៌មានបន្ថែម » « ពត៌មានតិច

11.545317,104.801736

Flooding at the Kork Kleang 3 Relocation Site 0 បានត្រួតពិនិត្យ

15:10 Oct 15, 2010

The community is located in Sangkat Phnom Penh Thmey, Khan Sen Sok, Phnom Penh. The heavy rains on Monday, 11 October, 2010 caused flooding... ពត៌មានបន្ថែម » « ពត៌មានតិច

11.572939,104.850642

Flooding at the Tnout Chrum III/Boeung Tompun Relocation Site 0 បានត្រួតពិនិត្យ

14:55 Oct 15, 2010

This community is located in Sangkat Boeung Tompun, Khan Meanchey, Phnom Penh. Because of the heavy rains on Monday, 11 October, 2010, 100 households... ពត៌មានបន្ថែម » « ពត៌មានតិច

11.522903,104.903453

Flooding at the Akphiwat Meanchey Relocation Site 0 បានត្រួតពិនិត្យ

14:52 Oct 15, 2010

This community is located in Phum Damnak Thom, Sangkat Stoeung Meanchey, Khan Meanchey, Phnom Penh. During the heavy rains on Monday, 11 October,... ពត៌មានបន្ថែម » « ពត៌មានតិច

11.529342,104.876675

Flooding at the Lor Kambor Relocation Site 0 បានត្រួតពិនិត្យ

14:31 Oct 15, 2010

This community is located in Sangkat Svay Pak, Khan Russey Keo, Phnom Penh. 7 households were affected by the flooding caused by the heavy rains... ពត៌មានបន្ថែម » « ពត៌មានតិច

11.649206,104.860458

Flooding at the Kork Kleang Thmey Relocation Site 0 បានត្រួតពិនិត្យ

14:12 Oct 15, 2010

This community is located in Sangkat Phnom Penh Thmey, Khan Sen Sok, Phnom Penh. On Monday, 11 October, 2010, 185 households were affected by... ពត៌មានបន្ថែម » « ពត៌មានតិច

11.579581,104.857681

Flooding at the Anlong Kong Thmey Relocation Site 0 បានត្រួតពិនិត្យ

14:07 Oct 15, 2010

This community is located in Sangkat Prey Sor, Khan Dangkor, Phnom Penh. 342 households were affected by the flooding produced by heavy rains... ពត៌មានបន្ថែម » « ពត៌មានតិច

11.488089,104.8728

Flooding at the Cheounleoun Relocation Site 0 បានត្រួតពិនិត្យ

13:35 Oct 15, 2010

This community is located in Phum Tropaeng Svay, Sangkat Phnom Penh Thmey, Khan Sen Sok, Phnom Penh. There are 50 households in the community,... ពត៌មានបន្ថែម » « ពត៌មានតិច

11.597375,104.867306

Flooding at the Samaki V Relocation Site 0 បានត្រួតពិនិត្យ

13:20 Oct 15, 2010

This community is located in Phum Samaki 1, Sangkat Tropaing Krosaing, Khan Dangkor, Phnom Penh. Because of the heavy rains on 11 October, 2010,... ពត៌មានបន្ថែម » « ពត៌មានតិច

11.549667,104.789061

11141-11160 of 11181 របាយការណ៍

ច្រោះរបាយការណ៍ដោយ

លុប ប្រភេទ

លុប ទីតាំង

លុប ប្រភេទ

លុប បណ្តាញព័ត៌មាន

ច្រោះរបាយការណ៍ដែលផ្ទុក…

លុប ការត្រួតពិនិត្យ

លុប ប្រឡោះជារឿយៗ

ប្រភេទ Logical Operators

  • OR
  • AND
របាយការណ៏សរុប របាយការណ៏ជាមធ្យមក្នុងមួយថ្ងៃ % បានត្រួតពិនិត្យ
11181 3.21 87.19%