កំពុងបង្ហាញរបាយការណ៍ពី ផ្លាស់ប្តូរកាលបរិច្ឆេទ

រឺ​ក៏ ជ្រើសរើសប្រឡោះថ្ងៃខែរបស់អ្នក:

ចាប់ពី: ពី: ទៅ
11201-11216 of 11216 របាយការណ៍

Flooding at the Domnak Tro Yeong/Dey Krohom Relocation Site 2 បានត្រួតពិនិត្យ

10:36 Oct 15, 2010

This community is located in Phum Domnak Tro Yeong, Sangkat Chom Chao, Khan Dangkor, Phnom Penh. Around 300 families were affected by the flooding... ពត៌មានបន្ថែម » « ពត៌មានតិច

11.499547,104.832494

Flooding at the Ponloeur Pich/Kra Boa II Relocation Site 0 បានត្រួតពិនិត្យ

10:33 Oct 15, 2010

This community is located in Takmao district in Kandal province. It has been flooded and getting worse than the other communities since the... ពត៌មានបន្ថែម » « ពត៌មានតិច

11.426108, 104.956944

Flooding at the Trapeang Krosang Relocation Site 0 បានត្រួតពិនិត្យ

10:30 Oct 15, 2010

This community is located in Sangkat Trapeang Krosang, Khan Dangkor, Phnom Penh. Many houses in this community were flooded by the heavy rains... ពត៌មានបន្ថែម » « ពត៌មានតិច

11.581097,104.788789

Flooding at the Sen Reakreay Relocation Site 0 បានត្រួតពិនិត្យ

16:35 Oct 14, 2010

There are 256 houses in the community, and all of them were flooded by knee-level waters from late on Sunday, 10 October - 13 October, 2010.... ពត៌មានបន្ថែម » « ពត៌មានតិច

11.62135,104.846883

Flooding at the Kok Banh Chorn Relocation Site 0 បានត្រួតពិនិត្យ

15:57 Oct 14, 2010

This community is located in Chom Chao, Khan Dangkor, Phnom Penh. There are 160 families in the community and about 50% of these were affected... ពត៌មានបន្ថែម » « ពត៌មានតិច

11.530836,104.841569

Flooding at the Tnout Chrum IV/Boeung Tompun Relocation Site 0 បានត្រួតពិនិត្យ

15:45 Oct 14, 2010

This community is located in Sangkat Boeung Tompun, Khan Meanchey, Phnom Penh. Because of the heavy rains on 11 October, 2010, 20 households... ពត៌មានបន្ថែម » « ពត៌មានតិច

11.525003,104.898922

Flooding at the Toul Roka Koh/Prey Ti Tuy Relocation Site 0 បានត្រួតពិនិត្យ

15:36 Oct 14, 2010

This community is located in Sangkat Prey Sor, Khan Dangkor, Phnom Penh. Due to the heavy rains that fell on 11 October, 2010, there was some... ពត៌មានបន្ថែម » « ពត៌មានតិច

11.497958,104.848203

Flooding at the Chambork Thom/Samphor Relocation Site 0 បានត្រួតពិនិត្យ

15:13 Oct 14, 2010

This community is located in Sangkat Kok Roka, Khan Dangkor, Phnom Penh. 3 households were flooded on Monday, 11 October, 2010 with 0.2 meter... ពត៌មានបន្ថែម » « ពត៌មានតិច

11.586819,104.810228

Flooding at the Toul Pich/Akphiwat Thmey Prey Lango Relocation Site 0 បានត្រួតពិនិត្យ

13:17 Oct 14, 2010

This community is located in Sangkat Chom Chao, Khan Dangkor, Phnom Penh. 39 households were affected by flooding on Monday, 11 October, 2010... ពត៌មានបន្ថែម » « ពត៌មានតិច

11.508344,104.848103

Village 1 flooded by sand and water 0 បានត្រួតពិនិត្យ

22:29 Sep 21, 2010

Remaining households in Village 1, Boeung Kak were flooded first by water and later by sand as Shukaku Inc. continues pumping sand into Boeung... ពត៌មានបន្ថែម » « ពត៌មានតិច

Southern end of Village 1, Boeung Kak lake

Phnom Penh Tower OCIC Tower 2 បានត្រួតពិនិត្យ

22:29 Sep 21, 2010

Development Name: Phnom Penh OCIC Tower Description: Cambodia's first skyscraper is now completed in what has recently become Phnom Penh's banking... ពត៌មានបន្ថែម » « ពត៌មានតិច

N 102, Oknha Ing Bun Hoaw (St. 108), 12202, Phnom Penh

Chroy Chang Va 0 បានត្រួតពិនិត្យ

22:29 Sep 21, 2010

Project Summary Name : Chroy Chang Va Development Zone formerly known as Sunway City Location : in the northeast of Chroy Chang Va bridge,... ពត៌មានបន្ថែម » « ពត៌មានតិច

northeast of Chroy Chang Va bridge in the 3 sangkats of Sangkat Chroy Chang Va, Prek Leap and Prek Ta Sek of Russey Keo District.

Koh Pich (Diamond Island) 2 បានត្រួតពិនិត្យ

22:29 Sep 21, 2010

Project Summary Name : Koh Pich (Diamond Island) Location : Sangkat Tonle Bassac, Khan Chamka Mon, Phnom Penh Developer : In 2006, OCIC (Overseas... ពត៌មានបន្ថែម » « ពត៌មានតិច

Saagkat Tonle Bassac, Khan Chamka Mon, Phnom Penh

Grand Phnom Penh International City 3 បានត្រួតពិនិត្យ

22:29 Sep 21, 2010

Project Summary Name: Grand Phnom Penh International City Location : Situated between the National Road 5 and Russia Boulevard Developer :... ពត៌មានបន្ថែម » « ពត៌មានតិច

St. 598, Phum Khmounh, Sangkat Khmounh, Kan Sen Sok between the National Road 5 and Russia Boulevard

Spean Prek Pnov 0 បានត្រួតពិនិត្យ

22:29 Sep 21, 2010

This is the first bridge across the Tonle Sap just north of Phnom Penh and north of Phnom Penh Thmei area. A toll is charged because it was... ពត៌មានបន្ថែម » « ពត៌មានតិច

About 40km north of Phnom Penh on highway 6

Steung Mean Chey bridge 0 បានត្រួតពិនិត្យ

22:29 Sep 21, 2010

As Phnom Penh learns how to make flyovers, and design them differently than anywhere else in attempt to retrofit them into the core of the city,... ពត៌មានបន្ថែម » « ពត៌មានតិច

St. 271 needs to flyover Monorith Blvd

11201-11216 of 11216 របាយការណ៍

ច្រោះរបាយការណ៍ដោយ

លុប ប្រភេទ

លុប ទីតាំង

លុប ប្រភេទ

លុប បណ្តាញព័ត៌មាន

ច្រោះរបាយការណ៍ដែលផ្ទុក…

លុប ការត្រួតពិនិត្យ

លុប ប្រឡោះជារឿយៗ

ប្រភេទ Logical Operators

  • OR
  • AND
របាយការណ៏សរុប របាយការណ៏ជាមធ្យមក្នុងមួយថ្ងៃ % បានត្រួតពិនិត្យ
11216 3.04 86.97%