កំពុងបង្ហាញរបាយការណ៍ពី ផ្លាស់ប្តូរកាលបរិច្ឆេទ

រឺ​ក៏ ជ្រើសរើសប្រឡោះថ្ងៃខែរបស់អ្នក:

ចាប់ពី: ពី: ទៅ
11181-11200 of 11216 របាយការណ៍

Flooding at the Prey Sala Relocation Site 0 បានត្រួតពិនិត្យ

15:10 Oct 16, 2010

This community is located in Phum Prey Sala, Sangkat Ka Kab, Khan Dangor, Phnom Penh. There are a total of 110 households in the community.... ពត៌មានបន្ថែម » « ពត៌មានតិច

11.574469,104.823475

Flooding at the Phum Andong/Sam Bok Chab Relocation Site 0 បានត្រួតពិនិត្យ

14:55 Oct 16, 2010

This community is located in Sangkat Tropaing Krosaing, Khan Dangkor, Phnom Penh. Because of the heavy rains that began on 11 October, 2010,... ពត៌មានបន្ថែម » « ពត៌មានតិច

11.592569,104.816222

Flooding at the Prey Moul/Akphiwat Thmey IV Relocation Site 0 បានត្រួតពិនិត្យ

14:34 Oct 16, 2010

This community is located in Sangkat Kok Roka, Khan Dangkor, Phnom Penh. Because of the heavy rains that fell on 11 October 2010, 25 households... ពត៌មានបន្ថែម » « ពត៌មានតិច

11.601628,104.835883

Flooding at the Akphiwat Thmey 1.2/Kok Roka Phum Chreas Relocation Site 0 បានត្រួតពិនិត្យ

16:28 Oct 15, 2010

This community is located in Phum Chreas, Sangkat Kok Roka, Khan Dangkor, Phnom Penh. Because of the heavy rains on 11 October, 2010, 43 households... ពត៌មានបន្ថែម » « ពត៌មានតិច

11.599058,104.815006

Flooding at the Trach Thom II in Phum Srae Chres Relocation Site 0 បានត្រួតពិនិត្យ

16:06 Oct 15, 2010

This community is located in Srae Chres village, Sangkat Samroung Kroum, Khan Dangkor, Phnom Penh. Because of the heavy rains on Monday, 11... ពត៌មានបន្ថែម » « ពត៌មានតិច

11.599181,104.792117

Flooding at the Samaki IV Relocation Site 0 បានត្រួតពិនិត្យ

15:59 Oct 15, 2010

This community is located in Phum Samaki 2, Sangkat Tropaing Krosaing, Khan Dangkor, Phnom Penh. Because of the heavy rains on 11 October, 2010,... ពត៌មានបន្ថែម » « ពត៌មានតិច

11.550925,104.793853

Flooding at the Samaki I, II and III Relocation Sites 0 បានត្រួតពិនិត្យ

15:14 Oct 15, 2010

These three communities are located near each other in Phum Samaki 1, Sangkat Tropaing Krosaing, Khan Dangkor, Phnom Penh. All three were affected... ពត៌មានបន្ថែម » « ពត៌មានតិច

11.545317,104.801736

Flooding at the Kork Kleang 3 Relocation Site 0 បានត្រួតពិនិត្យ

15:10 Oct 15, 2010

The community is located in Sangkat Phnom Penh Thmey, Khan Sen Sok, Phnom Penh. The heavy rains on Monday, 11 October, 2010 caused flooding... ពត៌មានបន្ថែម » « ពត៌មានតិច

11.572939,104.850642

Flooding at the Tnout Chrum III/Boeung Tompun Relocation Site 0 បានត្រួតពិនិត្យ

14:55 Oct 15, 2010

This community is located in Sangkat Boeung Tompun, Khan Meanchey, Phnom Penh. Because of the heavy rains on Monday, 11 October, 2010, 100 households... ពត៌មានបន្ថែម » « ពត៌មានតិច

11.522903,104.903453

Flooding at the Akphiwat Meanchey Relocation Site 0 បានត្រួតពិនិត្យ

14:52 Oct 15, 2010

This community is located in Phum Damnak Thom, Sangkat Stoeung Meanchey, Khan Meanchey, Phnom Penh. During the heavy rains on Monday, 11 October,... ពត៌មានបន្ថែម » « ពត៌មានតិច

11.529342,104.876675

Flooding at the Lor Kambor Relocation Site 0 បានត្រួតពិនិត្យ

14:31 Oct 15, 2010

This community is located in Sangkat Svay Pak, Khan Russey Keo, Phnom Penh. 7 households were affected by the flooding caused by the heavy rains... ពត៌មានបន្ថែម » « ពត៌មានតិច

11.649206,104.860458

Flooding at the Kork Kleang Thmey Relocation Site 0 បានត្រួតពិនិត្យ

14:12 Oct 15, 2010

This community is located in Sangkat Phnom Penh Thmey, Khan Sen Sok, Phnom Penh. On Monday, 11 October, 2010, 185 households were affected by... ពត៌មានបន្ថែម » « ពត៌មានតិច

11.579581,104.857681

Flooding at the Anlong Kong Thmey Relocation Site 0 បានត្រួតពិនិត្យ

14:07 Oct 15, 2010

This community is located in Sangkat Prey Sor, Khan Dangkor, Phnom Penh. 342 households were affected by the flooding produced by heavy rains... ពត៌មានបន្ថែម » « ពត៌មានតិច

11.488089,104.8728

Flooding at the Cheounleoun Relocation Site 0 បានត្រួតពិនិត្យ

13:35 Oct 15, 2010

This community is located in Phum Tropaeng Svay, Sangkat Phnom Penh Thmey, Khan Sen Sok, Phnom Penh. There are 50 households in the community,... ពត៌មានបន្ថែម » « ពត៌មានតិច

11.597375,104.867306

Flooding at the Samaki V Relocation Site 0 បានត្រួតពិនិត្យ

13:20 Oct 15, 2010

This community is located in Phum Samaki 1, Sangkat Tropaing Krosaing, Khan Dangkor, Phnom Penh. Because of the heavy rains on 11 October, 2010,... ពត៌មានបន្ថែម » « ពត៌មានតិច

11.549667,104.789061

Flooding at the Toul Sambo Thmey Relocation Site 0 បានត្រួតពិនិត្យ

12:22 Oct 15, 2010

This community is located in Sangkat Prey Veng, Khan Dangkor, Phnom Penh. Almost the entire community was affected by the flooding caused by... ពត៌មានបន្ថែម » « ពត៌មានតិច

11.463719,104.842839

Flooding at the Kraing Angkrong II Relocation Site 0 បានត្រួតពិនិត្យ

12:03 Oct 15, 2010

This community is located in Sangkat Kraing Tnoung, Khan Dangkor, Phnom Penh, and there are around 100 families there. Three households were... ពត៌មានបន្ថែម » « ពត៌មានតិច

11.585825,104.844375

Flooding at the Anlong Kngan/Sek Sok Relocation Site 0 បានត្រួតពិនិត្យ

11:58 Oct 15, 2010

This community is located in Sangkat Khmounch, Khan Sen Sok, Phnom Penh. 218 households were flooded by about 1 meter of water on Monday, 11... ពត៌មានបន្ថែម » « ពត៌មានតិច

11.619253,104.845856

Flooding at the Samroung Meanchey Thmey Relocation Site 0 បានត្រួតពិនិត្យ

11:33 Oct 15, 2010

This community is located in Phum Samroung Meanchey Thmey, Sangkat Khmounch, Khan Sen Sok, Phnom Penh. The heavy rains that fell throughout... ពត៌មានបន្ថែម » « ពត៌មានតិច

11.619892,104.848103

Flooding at the Kraing Angkrong I Relocation Site 0 បានត្រួតពិនិត្យ

11:02 Oct 15, 2010

This community is located in Sangkat Kraing Tnoung, Khan Dangkor, Phnom Penh. There are 88 families in the community. It was flooded for an... ពត៌មានបន្ថែម » « ពត៌មានតិច

11.579219,104.852628

11181-11200 of 11216 របាយការណ៍

ច្រោះរបាយការណ៍ដោយ

លុប ប្រភេទ

លុប ទីតាំង

លុប ប្រភេទ

លុប បណ្តាញព័ត៌មាន

ច្រោះរបាយការណ៍ដែលផ្ទុក…

លុប ការត្រួតពិនិត្យ

លុប ប្រឡោះជារឿយៗ

ប្រភេទ Logical Operators

  • OR
  • AND
របាយការណ៏សរុប របាយការណ៏ជាមធ្យមក្នុងមួយថ្ងៃ % បានត្រួតពិនិត្យ
11216 3.04 86.97%