បានត្រួតពិនិត្យ

ផ្លូវខូច

21:09 Mar 14 2019 Unnamed Road, Phnom Penh, Cambodia

ផ្លូវខូច
ពិពណ៌នា
ផ្លូវមួយខ្សែនៅក្នុងភូមិចំរើនផល រងការខូចខាតធ្វើអោយដំណើរជារៀងរាល់របស់ប្រជាពលរដ្ឋជួបការលំេបាកហើយអាចបង្កជាបញ្ហាផ្សេងៗ
ភាពជឿជាក់: UP DOWN 0
បញ្ចេញមតិរិះគន់
ឈ្មោះ:
អ៊ីម៉ែល:
យោបល់:
កូដសុវត្ថិភាព:
16 + 4 =