បានត្រួតពិនិត្យ

គំនរសំរាមនៅក្នុងសង្កាត់បឹងទំពន់

13:17 Mar 12 2019 Street 69BT, Phnom Penh, Cambodia

គំនរសំរាមនៅក្នុងសង្កាត់បឹងទំពន់
ពិពណ៌នា
មានគំនរសំរាមនៅក្នុងសង្កាត់បឹងទំពន់ ។ បើមើលតាមជាក់ស្ដែងសំរាមនោះមិនទាន់មានឃើញុខាងក្រុមហ៊ុនមកប្រមូលនោះទេ ។
ភាពជឿជាក់: UP DOWN 0
បញ្ចេញមតិរិះគន់
ឈ្មោះ:
អ៊ីម៉ែល:
យោបល់:
កូដសុវត្ថិភាព:
19 + 3 =