បានត្រួតពិនិត្យ

ជង្ហុកផ្លូវ ៣៣ BT ចូលទៅវត្ដសន្សំកុសល

11:40 Mar 12 2019 Street 33BT, Phnom Penh, Cambodia

ជង្ហុកផ្លូវ ៣៣ BT ចូលទៅវត្ដសន្សំកុសល
ពិពណ៌នា
នៅតាមផ្លូវចូលវត្ដសន្សំកុសលមានជង្ហុកផ្លូវតូចមួយ ធ្វើឱ្យរាំងស្ទះដល់ការធ្វើដំណើរ ពិបាកអាចបង្កជាគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ជាដើម ។
ភាពជឿជាក់: UP DOWN 0
បញ្ចេញមតិរិះគន់
ឈ្មោះ:
អ៊ីម៉ែល:
យោបល់:
កូដសុវត្ថិភាព:
15 + 3 =