បានត្រួតពិនិត្យ

គំនរសំរាមរាយប៉ាយនៅតាមផ្លូវទៅហ្គ្រេនភ្នំពេញ

16:51 Jan 31 2019 Unnamed Road, Phnom Penh, Cambodia

គំនរសំរាមរាយប៉ាយនៅតាមផ្លូវទៅហ្គ្រេនភ្នំពេញ
ពិពណ៌នា
មានគំនរសំរាមនៅរាយប៉ាយនៅតាមផ្លូវទៅហ្គ្រេនភ្នំពេញ ដែលផ្លូវនេះកំពុងអភិវឌ្ឃន៍ធ្វើអោយប៉ះពាល់ដល់សោភ័ណ្ឌភាពទីក្រុង ។
ភាពជឿជាក់: UP DOWN 0
បញ្ចេញមតិរិះគន់
ឈ្មោះ:
អ៊ីម៉ែល:
យោបល់:
កូដសុវត្ថិភាព:
15 + 9 =

របាយការណ៏បន្ថែម

Akphiwat Thmey

00:00 Jun 06, 2012

Svay Pak, Sen Sok, 0.08 Kms

វិទ្យាល័យ ជា ស៊ីម ចំរើនរដ្ឋ

13:59 Feb 10, 2017

Unnamed Road, Phnom Penh, Cambodia, 0.36 Kms

ដាច់ភ្លើង

13:44 Dec 15, 2012

phnom penh,cambodia, 0.51 Kms

បឋមសិក្សា ចំរើនរដ្ឋ

13:04 Feb 10, 2017

Unnamed Road, Phnom Penh, Cambodia, 0.53 Kms