បានត្រួតពិនិត្យ

ស្ទះចរាចរណ៍នៅត្រង់ផ្លូវប្រសព្វក្បែរស្ដុបទួលទំពូង

08:30 Jan 11 2019 Street 430 , Phnom Penh, Cambodia

ស្ទះចរាចរណ៍នៅត្រង់ផ្លូវប្រសព្វក្បែរស្ដុបទួលទំពូង
ពិពណ៌នា
នៅព្រឹកនេះមានករណីស្ទះចរាចរណ៍នៅត្រង់ចំណុចប្រសព្វក្បែរស្ដុបទួលទំពូងដែលការធ្វើដំណើរមានការលំបាក ។
ភាពជឿជាក់: UP DOWN 0
បញ្ចេញមតិរិះគន់
ឈ្មោះ:
អ៊ីម៉ែល:
យោបល់:
កូដសុវត្ថិភាព:
14 + 1 =

របាយការណ៏បន្ថែម

ស្ទះចរាចរណ៏នៅផ្លូវ៤៣០

08:09 Aug 16, 2018

St 430, Phnom Penh, Cambodia, 0 Kms

ស្ទះចរាចរណ៍នៅតាមផ្លូវ១៧៣

10:19 Aug 27, 2018

Street 173, Phnom Penh, Cambodia, 0 Kms

កកស្ទះចរាចរណ៍

11:45 Feb 29, 2016

430, Phnom Penh, Cambodia, 0 Kms

កកស្ទះចរាចរណ៍នៅផ្លូវ ៤៣០

09:00 Dec 05, 2018

ផ្លូវ ៤៣០, 0.01 Kms

ផ្លូវ៤៣០មានសភាពមិនល្អ

08:44 Dec 03, 2014

នៅ​ចំណុច​ស្ថានីយ​ប្រេង​ឥន្ទ​នៈ តូតាល​​​, 0.01 Kms