បានត្រួតពិនិត្យ

ជង្ហុកផ្លូវនៅម្ដុំផ្សារសុវណ្ណា

14:37 Jan 10 2019 Gold Street, Phnom Penh, Cambodia

ជង្ហុកផ្លូវនៅម្ដុំផ្សារសុវណ្ណា
ពិពណ៌នា
មានជង្ហុកមួយនៅម្ដុំផ្សារសុវណ្ណាបានធ្វើអោយមានការត្អូញត្អែពីប្រជាពលរដ្ឋដែលរស់នៅជិតៗនោះ ។
ភាពជឿជាក់: UP DOWN 0
បញ្ចេញមតិរិះគន់
ឈ្មោះ:
អ៊ីម៉ែល:
យោបល់:
កូដសុវត្ថិភាព:
10 + 6 =

របាយការណ៏បន្ថែម

Sihanouk Hospital

13:31 Aug 23, 2012

Khan Chamkar Morn, 0.01 Kms

ជង្ហុកផ្លូវ ១៩៩

10:21 Aug 28, 2018

Street 199, Phnom Penh, Cambodia, 0.04 Kms

PIO - People Improvement Organization

00:00 Jul 04, 2012

No. S71, Silver (St.), 12306 Phnom Penh, 0.06 Kms

ជង្ហុកនៅផ្លូវ Platinum

10:41 Aug 28, 2018

Platinum Street, Phnom Penh, Cambodia, 0.06 Kms