បានត្រួតពិនិត្យ

ទឹកលិចផ្លូវនៅក្នុងភូមិចំបក់

13:12 Jan 10 2019 Unnamed Rode, Phnom Penh, Cambodia

ទឹកលិចផ្លូវនៅក្នុងភូមិចំបក់
ពិពណ៌នា
នៅក្នុងភូមិចំបក់មានទឹកលិចផ្លូវនៅមុខផ្ទះប្រជាពលរដ្ឋ ។ ទឹកលិចនេះហើយដែលប្រជាពលរដ្ឋមានការលំបាកក្នុងការធ្វើដំណើរផងដែរ ។
ភាពជឿជាក់: UP DOWN 0
បញ្ចេញមតិរិះគន់
ឈ្មោះ:
អ៊ីម៉ែល:
យោបល់:
កូដសុវត្ថិភាព:
16 + 2 =