បានត្រួតពិនិត្យ

គំនរសំរាមទុកចោរាយប៉ាយ

13:18 Jan 10 2019 ផ្លូវ​លំ​មួយកន្លែងជិតវត្តអង្កតាមុិញ

គំនរសំរាមទុកចោរាយប៉ាយ
ពិពណ៌នា
មានគំនរសំរាមទុកចោលរាយប៉ាយបើលទៅសំរាមនេះប្រហែលជាទុកចោលច្រើនថ្ងៃនឹងធ្វើឲប៉ះពាល់ដល់​បរិស្ថាន ។
ភាពជឿជាក់: UP DOWN 0
បញ្ចេញមតិរិះគន់
ឈ្មោះ:
អ៊ីម៉ែល:
យោបល់:
កូដសុវត្ថិភាព:
18 + 8 =

របាយការណ៏បន្ថែម

Ang Ta Minh Pagoda

00:00 Nov 10, 2012

Phnom Penh, 0.06 Kms

ទឹកលិចផ្លូវនៅក្នុងភូមិចំបក់

13:12 Jan 10, 2019

Unnamed Rode, Phnom Penh, Cambodia, 0.15 Kms

ស្ថានភាពផ្លូវវត្តអង្គតាមិញ

15:47 Mar 01, 2018

Street 2004, Phnom Penh, Cambodia, 0.15 Kms

វត្តគោកចំបក់

10:57 Feb 16, 2017

St Down Town 07, Phnom Penh, Cambodia, 0.15 Kms