បានត្រួតពិនិត្យ

ផ្លូវខូច

11:28 Jan 10 2019 Street 11

ផ្លូវខូច
ពិពណ៌នា
មានផ្លូវលំខូចមួយកន្លែងនៅក្នុងភូមិប៉ប្រកខាងត្បូងធ្វើឲមានការពិបាកក្នុងការធ្វើដំណើរទាំងទៅទាំងមក ។
ភាពជឿជាក់: UP DOWN -1
បញ្ចេញមតិរិះគន់
ឈ្មោះ:
អ៊ីម៉ែល:
យោបល់:
កូដសុវត្ថិភាព:
14 + 1 =