បានត្រួតពិនិត្យ

គំនរសំរាមទុកចោល

11:16 Jan 10 2019 Street 11

គំនរសំរាមទុកចោល
ពិពណ៌នា
​មានការទុកដាក់សំរាមចោលមិនត្រឺមត្រូវធ្វើឲប៉ះពាល់ដល់បរិស្ថាននឹងប្រជាពលរដ្ឋជំវិញខ្លួន​ ។
ភាពជឿជាក់: UP DOWN 0
បញ្ចេញមតិរិះគន់
ឈ្មោះ:
អ៊ីម៉ែល:
យោបល់:
កូដសុវត្ថិភាព:
12 + 9 =

របាយការណ៏បន្ថែម

បញ្ហាសំរាមតាមផ្លូវ

15:13 Sep 30, 2014

ជាប់របងសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទភ្នំពេញកែងផ្លូវសហព័ន្ឋរុស្សី, 0.02 Kms

CanHope

00:00 Jul 20, 2012

Confederation de la Russie, Attwood Business Center, 3rd Floor, Unit 21E3, 12102 Phnom Penh, 0.04 Kms

CanHope

00:00 Jul 04, 2012

Confederation de la Russie, Attwood Business Center, 3rd Floor, Unit 21E3, 12102 Phnom Penh, 0.05 Kms

បិទផ្លូវនៅស្តុបរតនាផ្លាហ្សា

08:19 Oct 17, 2016

Confederation de la Russie (110), Phnom Penh, Cambodia, 0.05 Kms