បានត្រួតពិនិត្យ

គំនរសំរាមនៅតាមបណ្តោយផ្លូវ ៦១៦ ​

20:42 Dec 30 2018 Phnom Penh - ios

គំនរសំរាមនៅតាមបណ្តោយផ្លូវ ៦១៦ ​
ពិពណ៌នា
សំរាម​ចោល​យ៉ាង​អនាធិបតេយ្យ​ នៅតាមបណ្តោយផ្លូវ ៦១៦ កាច់ជ្រុងផ្លូវ ១៣២។
ភាពជឿជាក់: UP DOWN 0
បញ្ចេញមតិរិះគន់
ឈ្មោះ:
អ៊ីម៉ែល:
យោបល់:
កូដសុវត្ថិភាព:
15 + 3 =

របាយការណ៏បន្ថែម

នៅតាមបណ្តោយផ្លូវ ១៣២ ក្នុងសង្កាត់បឹងកក់2 ខ័ណ្ឌទួលគោក ផ្លូវមានក្រលុកនឹងដក់ទឹកច្រើនកន្លែង

15:50 Aug 04, 2015

នៅតាមបណ្តោយផ្លូវ ១៣២ ក្នុងសង្កាត់បឹងកក់2 ខ័ណ្ឌទួលគោក, 0.01 Kms

នៅលើកំណត់ ផ្លូវ៥៩៨មាន សភាពស្ទះចរាចរ

15:23 Dec 08, 2014

ជិតហាងចិនថែឆើដីនធីស, 0.03 Kms

ទឹកលិចចូលប្រជាពលរដ្ឋ នៅសហគមន៍ភូមិ២៣

21:48 Jul 08, 2017

23 Village, Sangkat TeklaorkII, Khan Toul Kok, 0.03 Kms