គំនរសំរាមតាមបណ្ដោយផ្លូវ​លំមួយ (ភូមិបូរីកម្មករ) | Urban Voice Cambodia

Verified

គំនរសំរាមតាមបណ្ដោយផ្លូវ​លំមួយ (ភូមិបូរីកម្មករ)

15:21 Aug 3 2018 ផ្លូវបឹងជើងឯក, Phnom Penh, Cambodia

គំនរសំរាមតាមបណ្ដោយផ្លូវ​លំមួយ (ភូមិបូរីកម្មករ)
Description
នៅភូមិបូរីកម្មករ ខណ្ឌដង្កោ​ មានគំនរសំរាមមួយដែលធ្វើអោយប់ះពាល់ដល់បរិស្ថាន​ និង​ បរិយាកាស ។
Credibility: UP DOWN 0
Leave a Comment
Name:
Email:
Comments:
Security Code:
17 + 4 =