គំនរសំរាមតាមផ្លូវ​លំមួយខ្សែ (វត្តសំរោងអណ្ដែត) | Urban Voice Cambodia

Verified

គំនរសំរាមតាមផ្លូវ​លំមួយខ្សែ (វត្តសំរោងអណ្ដែត)

16:24 Jul 18 2018 78 ផ្លូវវត្តសំរោងអណ្ដែត, Phnom Penh, Cambodia

គំនរសំរាមតាមផ្លូវ​លំមួយខ្សែ (វត្តសំរោងអណ្ដែត)
Description
គំនរសំេរាមជាច្រើន តាមបណ្ដោយផ្លូវល៉មួយ បើតាមសម្ដីរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដែលរស់នៅតំបន់នោះបានអោយដឹងថា គំនរសំរាមទាំងអស់នោះ មិនសូវមានរថយន្តខាងក្រុមហ៊ុនប្រមូលសំរាមមកធ្វើការប្រមូលអោយទៀងទាត់នោះទេ​ មួយសប្ដាហ៍ ឬ​ កន្លះខែមកប្រមូលម្ដង ។


Features
Credibility: UP DOWN 0
Leave a Comment
Name:
Email:
Comments:
Security Code:
20 + 6 =

Additional Reports

Samrong Andet Pagoda

00:00 Nov 10, 2012

Phnom Penh, 0.09 Kms

នៅតាមបណ្តោយផ្លូវលេខ ៥៨p ខ័ណ្ឌសែនសុខ សង្កាត់ភ្នំពេញថ្មី រាជធានីភ្នំពេញមានការស្តានឹងដាក់ប្រព័ន្ធលូរ

14:00 May 21, 2015

នៅតាមបណ្តោយផ្លូវលេខ ៥៨P ខ័ណ្ឌសែនសុខ សង្កាត់ភ្នំពេញថ្មី រាជធានីភ្នំពេញ, 0.14 Kms

DBFC - Don Bosco Foundation of Cambodia

00:00 Jul 04, 2012

No. 203, St. 70P, Chres Village, 12101 Phnom Penh, 0.16 Kms

ស្ថានភាពផ្លូវ១០៨៩

14:44 Mar 09, 2018

ផ្លូវវត្តសំរោងអណ្ដែត, Phnom Penh, Cambodia, 0.17 Kms