កកស្ទះចរាចរណ៍នៅផ្លូវ២០០៤ | Urban Voice Cambodia

Unverified

កកស្ទះចរាចរណ៍នៅផ្លូវ២០០៤

01:42 Sep 28 2017 Street 2004, Phnom Penh, Cambodia

កកស្ទះចរាចរណ៍នៅផ្លូវ២០០៤
Description
នៅព្រឹកថ្ងៃទី២៨ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៧ វេលាម៉ោង៧ៈ២៩នាទី មានការកកស្ទះចរាចរណ៍យ៉ាងខ្លាំងនៅផ្លូវ២០០៤ ឬផ្លូវម៉ៃដា​ ម្ដុំកែងការ៉ាសសាំង ptt កែងផ្លូវសឡា៕
Credibility: UP DOWN 0
Leave a Comment
Name:
Email:
Comments:
Security Code:
17 + 7 =

Additional Reports

ចរាចរញឹកញាប់

11:35 Sep 04, 2014

ចាប់ពីស្តុបណូគារដល់ថ្លឹងឡានទី២, 0.01 Kms

ការកកស្ទះ​នៅតាមបណ្តោយ​ផ្លូវ២០០៤

08:08 Mar 05, 2018

Street 2004, Phnom Penh, Cambodia, 0.06 Kms

សំរាមនៅលើ កំណាត់ផ្លូវ៥CC

13:50 Jan 15, 2015

នៅត្រង់ចំណុច ហា ហេងសុខមានលក់សំភារះ, 0.07 Kms