កំពុងបង្ហាញរបាយការណ៍ពី ផ្លាស់ប្តូរកាលបរិច្ឆេទ

រឺ​ក៏ ជ្រើសរើសប្រឡោះថ្ងៃខែរបស់អ្នក:

ចាប់ពី: ពី: ទៅ
1-20 of 9908 របាយការណ៍

ស្ថានភាពផ្លូវប៉ាស្ទ័រ៥១ពីរង្វង់មូលវត្តភ្នំរហូតដល់កែងផ្លូវ៣៨០ 0 បានត្រួតពិនិត្យ

21:38 Feb 22, 2018

ស្ថានភាពផ្លូវប៉ាស្ទ័រ៥១ពីរង្វង់មូលវត្តភ្នំរហូតដល់កែងផ្លូវ៣៨០មានសភាពល្អដោយសារមានផ្លូវស្អាត ផ្លាកសញ្ញាចរាចរ គំនូស អំពូលភ្លើង និងភ្លើងស្តុបគ្រប៉គ្រាន់៕ ពត៌មានបន្ថែម » « ពត៌មានតិច

Pasteur St. (51), Phnom Penh, Cambodia

ស្ថានភាពផ្លូវត្រសក់ផ្អែមពីកែងផ្លូវម៉ៅសេទុង(២៤៥)រហូតដល់កែងផ្លូវ៣៦០​ 0 បានត្រួតពិនិត្យ

21:25 Feb 22, 2018

ស្ថានភាពផ្លូវត្រសក់ផ្អែមពីកែងផ្លូវម៉ៅសេទុង(២៤៥)រហូតដល់កែងផ្លូវ៣៦០​មានសភាពមិនល្អមធ្យមដោយសារមានគំនូស អំពូលភ្លើង ភ្លើងស្តុប​និងផ្លាកសញ្ញាចរាចរណ៏គ្រប់គ្រាន់​... ពត៌មានបន្ថែម » « ពត៌មានតិច

Preah Trasak Paem St. (63), Phnom Penh, Cambodia

ស្ថានភាពផ្លូវ៩៥ពីកែងផ្លូវ២៧៨រហូតដល់កែងផ្លូវ៤៦៦​ 0 បានត្រួតពិនិត្យ

21:21 Feb 22, 2018

ស្ថានភាពផ្លូវ៩៥ពីកែងផ្លូវ២៧៨រហូតដល់កែងផ្លូវ៤៦៦​មានសភាពមិនល្អដោយសារ​គ្មានគំនូស និងភ្លើងស្តុប ប៉ុន្តែមានអំពូលភ្លើង ផ្លូវស្អាត និងផ្លាកសញ្ញាចរាចរណ៏គ្រប់គ្រាន់ ពត៌មានបន្ថែម » « ពត៌មានតិច

49 St 95, Phnom Penh, Cambodia

ស្ថានភាពផ្លូវ១០៥ពីកែងផ្លូវព្រះសីហនុ(២៧៤)រហូតដល់កែងផ្លូវ៤៨៤ 0 បានត្រួតពិនិត្យ

13:40 Feb 22, 2018

ស្ថានភាពផ្លូវ១០៥ពីកែងផ្លូវព្រះសីហនុ(២៧៤)រហូតដល់កែងផ្លូវ៤៨៤មានសភាពល្អដោយសារមានផ្លូវស្អាត​ គំនូស អំពូលភ្លើង ភ្លើងស្តុប និងផ្លាកសញ្ញាចរាចរណ៏គ្រប់គ្រាន់៕ ពត៌មានបន្ថែម » « ពត៌មានតិច

Oknha Nou Kan Street (St. 105), Phnom Penh, Cambodia

ស្ថានភាពផ្លូវ១០៥ពីកែងឧកញ៉ាទេពផន(១៨២)រហូតដល់កែងផ្លូវព្រះសីហនុ(២៧៤)​ 0 បានត្រួតពិនិត្យ

13:04 Feb 22, 2018

ស្ថានភាពផ្លូវ១០៥ពីកែងឧកញ៉ាទេពផន(១៨២)រហូតដល់កែងផ្លូវព្រះសីហនុ(២៧៤)​មានសភាពល្អមធ្យមដោយសារមានអំពូលភ្លើង ភ្លើងស្តុប ផ្លូវស្អាត និងផ្លាកសញ្ញាចរាចរណ៏គ្រប់គ្រាន់​... ពត៌មានបន្ថែម » « ពត៌មានតិច

Oknha Nou Kan Street (St. 105), Phnom Penh, Cambodia

ស្ថានភាពផ្លូវ១១៣ពីកែងផ្លូវម៉ៅសេទុង(២៤៥)រហូតដល់កែងផ្លូវឧកញ៉ាទេពផន(១៨២)​ 0 មិនបានត្រួតពិនិត្យ

09:08 Feb 22, 2018

ស្ថានភាពផ្លូវ១១៣ពីកែងផ្លូវម៉ៅសេទុង(២៤៥)រហូតដល់កែងផ្លូវឧកញ៉ាទេពផន(១៨២)​មានសភាពមិនល្អដោយសារមានគ្រលុក​ គ្មានគំនូស ប៉ុន្តែមានអំពូលភ្លើង ភ្លើងស្តុប... ពត៌មានបន្ថែម » « ពត៌មានតិច

St 113, Phnom Penh, Cambodia

ការកកស្ទះចរាចរនៅតាមបណ្តោយផ្លូវសម្តេចសុធារស 0 បានត្រួតពិនិត្យ

16:26 Feb 20, 2018

មានការកកស្ទះចរាចរយ៉ាងខ្លាំងនៅតាមបណ្តោយផ្លូវសម្តេចសុធារស នៅរសៀលថ្ងៃទី២០ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៨ វេលាម៉ោង ១៦:២៦នាទី។ ពត៌មានបន្ថែម » « ពត៌មានតិច

1 Samdach Sothearos Blvd (3), Phnom Penh, Cambodia

ការកកស្ទះចរាចរនៅតាមរង្វង់មូលព្រហ្មបាយ័ន្ត 0 បានត្រួតពិនិត្យ

16:26 Feb 20, 2018

មានការកកស្ទះចរាចរយ៉ាងខ្លាំងនៅតាមរង្វង់មូលព្រហ្មបាយ័ន្តនៅរសៀលថ្ងៃទី២០ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៨ វេលាម៉ោង ១៦:២៦ នាទី។ ពត៌មានបន្ថែម » « ពត៌មានតិច

Prohm Bayon Cir, Phnom Penh, Cambodia

ស្ថានភាពផ្លូវសម្តេចប៉ាន(២១៤) 0 បានត្រួតពិនិត្យ

15:45 Feb 20, 2018

ស្ថានភាពផ្លូវសម្តេចប៉ាន(២១៤)ពីកែងផ្លូវព្រះអង្អយុគន្ធរ(១៩)រហូតដល់កែងផ្លូវព្រះមុនីវង្ស(៩៣)មានសភាពល្អដោយសារមានផ្លូវស្អាត ផ្លាកសញ្ញាចរាចរ គំនូស... ពត៌មានបន្ថែម » « ពត៌មានតិច

50 Samdach Pan Ave (214), Phnom Penh, Cambodia

ស្ថានភាពផ្លូវ១៦៣ពីរង្វង់មូលផ្សារដើមថ្កូវរហូតដល់រង្វង់មូលវត្តសំពៅមាស 0 បានត្រួតពិនិត្យ

14:59 Feb 20, 2018

ស្ថានភាពផ្លូវ១៦៣ពីរង្វង់មូលផ្សារដើមថ្កូវរហូតដល់រង្វង់មូលវត្តសំពៅមាសមានសភាពល្អដោយសារមានផ្លូវស្អាត ផ្លាកសញ្ញាចរាចរ គំនូស អំពូលភ្លើង និងភ្លើងស្តុបគ្រប៉គ្រាន់៕ ពត៌មានបន្ថែម » « ពត៌មានតិច

Samdach Preah Mongkol Tepeacha Om Soum, Phnom Penh, Cambodia

ការកកស្ទះ​នៅតាមបណ្តោយ​ផ្លូវ៤៨៤ 0 បានត្រួតពិនិត្យ

13:00 Feb 20, 2018

នៅថ្ងៃទី ២០ ខែ កុម្ភៈ ឆ្នាំ ២០១៨ម៉ោង ១៦:៣០នាទី​មានការកកស្ទះ​ខ្លាំងនៅតាមបណ្តោយ​ផ្លូវ៤៨៤។ ពត៌មានបន្ថែម » « ពត៌មានតិច

484 St 488, Phnom Penh, Cambodia

ស្ថានភាពផ្លូវ១៧៣ពីកែងផ្លូវ៤៣០រហូតដល់កែងផ្លូវព្រះសីហនុ(២៧៤) 0 បានត្រួតពិនិត្យ

01:38 Feb 20, 2018

ស្ថានភាពផ្លូវ១៧៣ពីកែងផ្លូវ៤៣០រហូតដល់កែងផ្លូវព្រះសីហនុ(២៧៤)មានសភាពមិនសូវល្អដោយសារផ្លូវមានគ្រលុក​ មិនមានគ៉នូស និងភ្ល់ើងស្តុបចរាចរណ៍ ប៉ុន្តែមានផ្លាកសញ្ញាចរាចរ... ពត៌មានបន្ថែម » « ពត៌មានតិច

St 173, Phnom Penh, Cambodia

ស្ថានភាពមហាវិថីសម្តេចសុធារស 0 បានត្រួតពិនិត្យ

01:35 Feb 20, 2018

ស្ថានភាពមហាវិថីសម្តេចសុធារសពីកែងមហាវិថីព្រះនរោត្តរហូតដល់កែងវិថីតេជោតំដិនមានសភាពល្អមធ្យមដោយសារមានផ្លាកសញ្ញាចរាចរ គំនូស អំពូលភ្លើង​ ភ្លើងស្តុប... ពត៌មានបន្ថែម » « ពត៌មានតិច

1 Samdach Sothearos Blvd (3), Phnom Penh, Cambodia

ស្ថានភាពមហាវិថីព្រះនរោត្តម 0 បានត្រួតពិនិត្យ

15:26 Feb 19, 2018

ស្ថានភាពមហាវិថីព្រះនរោត្តម(៤១)ពីស្ពានអាកាសព្រះមុនីវង្សរហូតដល់រង្វង់មូលវត្តភ្នំមានសភាពល្អដោយសារមានផ្លូវស្អាត ផ្លាកសញ្ញាចរាចរ គំនូស អំពូលភ្លើង... ពត៌មានបន្ថែម » « ពត៌មានតិច

176 Preah Norodom Blvd (41), Phnom Penh, Cambodia

ស្ថានភាពផ្លូវព្រះមុនីវង្ស 0 បានត្រួតពិនិត្យ

15:09 Feb 19, 2018

ស្ថានភាពផ្លូវព្រះមុនីវង្ស(៩៣)ពីកែងផ្លូវ២៧១ហូតដល់រង្វង់មូលគួចកានុង(ជ្រោយចង្វារ)មានសភាពល្អដោយសារមានផ្លូវស្អាត ផ្លាកសញ្ញាចរាចរ គំនូស អំពូលភ្លើង... ពត៌មានបន្ថែម » « ពត៌មានតិច

787 Preah Monivong Blvd (93), Phnom Penh, Cambodia

ស្ថានភាពផ្លូវ១៤៣ 0 បានត្រួតពិនិត្យ

14:20 Feb 19, 2018

ស្ថានភាពផ្លូវ១៤៣ពីកែងផ្លូវម៉ៅសេទុង(២៤៥)រហូតដល់កែងផ្លូវព្រះសីហនុ(២៧៤)មានសភាពល្អដោយសារមានផ្លូវស្អាត ផ្លាកសញ្ញាចរាចរ គំនូស អំពូលភ្លើង និងភ្លើងស្តុបគ្រប៉គ្រាន់៕ ពត៌មានបន្ថែម » « ពត៌មានតិច

87c St 143, Phnom Penh, Cambodia

ស្ថានភាពផ្លូវ២០៥ 0 បានត្រួតពិនិត្យ

13:56 Feb 19, 2018

ស្ថានភាពផ្លូវ២០៥ពីកែងផ្លូវ៤៣០រហូតដល់កែងផ្លូវព្រះសីហនុ(២៧៤)មានសភាពមធ្យមដោយសារមានផ្លូវស្អាត ផ្លាកសញ្ញាចរាចរ គំនូស អំពូលភ្លើង ប៉ុន្តែមិនទាន់មានភ្លើងស្តុបគ្រប៉គ្រាន់៕ ពត៌មានបន្ថែម » « ពត៌មានតិច

St 205, Phnom Penh, Cambodia

ស្ថានភាពផ្លូវ១៩៩ 0 បានត្រួតពិនិត្យ

13:52 Feb 19, 2018

ស្ថានភាពផ្លូវ១៩៩មានលក្ខណៈមធ្យមដោយសារមានភ្លើងស្តុប គំនូសចរាចរណ៏ ផ្លាកសញ្ញា និងអំពូលភ្លើងប៉ុន្តែផ្លូវនេះមានគ្រលុកច្រើន។ ពត៌មានបន្ថែម » « ពត៌មានតិច

22a Street 199, Phnom Penh, Cambodia

ស្ថានភាពផ្លូវ១៩៣ 0 បានត្រួតពិនិត្យ

13:48 Feb 19, 2018

នៅតាមបណ្តោយផ្លូវ១៩៣ ពីកែងផ្លូវ៤៣០រហូតដល់កែងផ្លូវ២៨៤ ស្ថានភាពផ្លូវមានសភាពល្អ​៕​​ ដោយសារ​មានផ្លូវស្អាត ភ្លើងស្តុប អំពូលភ្លើងបំភ្លឺផ្លូវ គំនូស​... ពត៌មានបន្ថែម » « ពត៌មានតិច

St 193, Phnom Penh, Cambodia

ស្ថានភាពផ្លូវម៉ៅសេទុង(២៤៥)ពីកែងផ្លូវសហព័ន្ធរុស្សីរហូតដល់កែងផ្លូវព្រះនរោត្តម(៤១) 0 បានត្រួតពិនិត្យ

13:37 Feb 19, 2018

ស្ថានភាពផ្លូវម៉ៅសេទុង(២៤៥)ពីកែងផ្លូវសហព័ន្ធរុស្សីរហូតដល់កែងផ្លូវព្រះនរោត្តម(៤១)​ មានសភាពល្អដោយសារមានភ្លើងស្តុប គំនូស ផ្លូវស្អាត អំពូលបំភ្លឺផ្លូវ... ពត៌មានបន្ថែម » « ពត៌មានតិច

31 Mao Tse Toung Boulevard (245), Phnom Penh, Cambodia

1-20 of 9908 របាយការណ៍

ច្រោះរបាយការណ៍ដោយ

លុប ប្រភេទ

លុប ទីតាំង

លុប ប្រភេទ

លុប បណ្តាញព័ត៌មាន

ច្រោះរបាយការណ៍ដែលផ្ទុក…

លុប ការត្រួតពិនិត្យ

លុប ប្រឡោះជារឿយៗ

ប្រភេទ Logical Operators

  • OR
  • AND
របាយការណ៏សរុប របាយការណ៏ជាមធ្យមក្នុងមួយថ្ងៃ % បានត្រួតពិនិត្យ
9908 3.65 85.65%