បឹងដែលបានបាត់បង់ នៅទីក្រុងភ្នំពេញ៖ ១០ឆ្នាំនៃ ការបូមខ្សាច់ពន្លិច
Posted On : មេសា, 30, 2013 | By សំឡេងទីក្រុង

រួបភាពដែលបានពី Google Earthបានបង្ហាញពីការផ្លាស់ប្តូរយ៉ាងច្រើនទៅលើការប្រើប្រាស់ដីធ្លីនៅទីក្រុង ភ្នំពេញអស់រយៈពេលជាង១០ឆ្នាំកន្លងមក។ ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបឹង រូបនេះគឺជាភស្តុតាងយ៉ាងច្បាស់ដែល បង្ហាញថាមានបឹងធំជាច្រើនត្រូវបានលប់ពន្លិចកាលពីទស្សវត្សមុន។ រូបភាពខាងក្រោមនេះបានបង្ហាញ ពីស្ថានភាពនេះ៖

Boeung Kak 2003

Boeung Kak 2003

Boeung Kak 2013

Boeung Kak 2013

Boeung Tompun 2003

Boeung Tompun 2003

Boeung Tompun 2013

Boeung Tompun 2013

Boeung Pong Peay - 2003

Boeung Pong Peay – 2003

Boeung Pong Peay - 2013

Boeung Pong Peay – 2013

Boeung Snouv - 2013

Boeung Snouv – 2003

Boeung Snouv - 2013

Boeung Snouv – 2013

Boeung Reak Reay -2003

Boeung Reak Reay -2003

Boeung Reak Reay - 2013

Boeung Reak Reay – 2013

Boeung Trabek - 2003

Boeung Trabek – 2003

Boeung Trabek - 2013

Boeung Trabek – 2013

Related Posts

សំឡេងទីក្រុង!

សំឡេងទីក្រុង!