តើ​ខ្ញុំបញ្ចូលរបាយការណ៍ដោយរបៀបណា?

 1. ចូលទៅកាន់គេហទំព័រ ហើយCLICKត្រង់​ ​‘SUBMIT A REPORT’ ដែលនៅ​ផ្នែក​ខាង​​លើនៃ tool bar ឬ CLICKត្រង់ ‘SUBMIT REPORT’​ BUTTON​ពណ៌​លឿង​​នៅ​ខាង​លើ​ផែនទី!
 2. ដាក់ចំណងជើង និងការពិពណ៌នាអំពីរបាយការណ៍របស់លោកអ្នក
 3. ស្វែងរកទីតាំងនៅក្នុងផែនទី ដាក់ចំនុច​ LINE ឬAREAដើម្បីបញ្ជាក់ពីទីតាំង​នោះ​។ លោកលោកអ្នក​​គ្រាន់តែCLICKលើBUTTON ចំនុច ខ្សែLINE និង​AREA ដែល​នៅ​ខាង​​ក្រោមនៃផែនទី
  1. AREA:CLICKលើBUTTONផ្នែកខាងឆ្វេងក្រោមផែនទី។ CLICKវានៅ​ជុំវិញ​ផែនទីលោកអ្នកនឹងឃើញផ្ទាំងមួយដូចដែលលោកអ្នកបាន​CLICK។​ CLICKពី​ដងដើម្បី​បញ្ចប់ ហើយលោកលោកអ្នកអាចដាក់ទិន្នន័យចូលទៅក្នុង​AREAបាន​ជាច្រើនដោយគ្រាន់តែធ្វើម្តង​ទៀត។
  2. LINE:​ click CLICKលើ BUTTON ដែលនៅជាប់នឹង​​ button area AREAខាង​ក្រោមផែនទី។​ គូស ​LINE​​ នៅលើផែនទីលោកអ្នកនឹងឃើញអ្វីដែល​លោក​អ្នក​បាន​គូស។ Double click CLICK​ដើម្បី​បញ្ចប់ ហើយលោកអ្នកអាច​ដាក់​LINE​​​បាន​ជា​​ច្រើនដោយគ្រាន់តែCLICKវាម្តង​ទៀត។
  3. ចំនុច:CLICKលើBUTTONខ្មៅដៃដែលនៅជាប់នឹងBUTTONLINEខាងក្រោមផែនទី។ ដាក់ចំនុចនៅលើផែនទី លោកអ្នកនឹងឃើងគ្រាប់ពិជពណ៌ក្រហម​បានលេច​ឡើង​។​ ហើយលោកអ្នកអាចដាក់AREAបានជាច្រើនដោយ​គ្រាន់តែ​CLICKវាម្តង​ទៀត។
  4. ការកែតម្រូវ:​ ប្រសិនលោកអ្នកមានកំហុស លោកអ្នក​គ្រាន់តែ​CLICK​លើ​BUTTON​នៅក្រោម ផែនទីដែលមានសញ្ញាបាតដៃ។​​បន្ទាប់មក​លោកអ្នកអាច​ជ្រើស​រើសអ្វីៗដែលលោកអ្នក​បានដាក់លើផែនទី ហើយលោក​អ្នកអាច​លប់វា​បាន​ដោយគ្រាន់CLICK ‘DELETE SELECTED’.
 4. ជ្រើសរើស category ដែលសមស្រប CLICKលើសញ្ញា “+” នៃចំណងជើងចំបង ដើម្បីបង្ហាញចំណងជើងតូច រួចគូស√​ ។
 5. ដាក់បន្ថែមនូវការភ្ជាប់​បណ្តាញប្រព័ត៌មាន រូបថត និង វីឌីអូផ្សេងៗ
 6. លោកអ្នកអាចដាក់ព័ត៌មានលំអិតផ្ទាល់ខ្លួនប្រសិនបើលោកអ្នកចងដាក់វា។ព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនមិនត្រូវបានបង្ហាញជាសាធារណៈទេ ប៉ុន្តែពួក​គេនឹងផ្ត​ល់ឱ្យ​លោក​អ្នក​នូវការស្នើសុំ​កែ​សំ​រួល ឬលប់របាយការណ៍របស់​លោក​អ្នកបាន​។​លោក​​​​អ្នកនឹងអាច​មើលឃើញសា​រឆ្លើយ​តប​​នៅ​​​​​ពេលដែល​របាយការណ៍របស់​លោក​អ្នកត្រូវបានអនុញ្ញាត រឺពិនិត្យរួចហើយ។
 7. បន្ទាប់មកCLICK​ submit​ ជាការស្រេច!
សំឡេងទីក្រុង!

សំឡេងទីក្រុង!