ប្រធានបទទី៤៖ ចរាច និងការដឹកជញ្ជូននៅទីក្រុង (Live)
Posted On : មិថុនា, 23, 2015 | By សំឡេងទីក្រុង

ប្រធានបទនេះ នឹងពិភាគ្សាលើច្បាច់ចរាច ស្លាកសញ្ញាចរាច ភ្លើងសញ្ញាចរាច គ្រោះថ្នាក់ចរាច អាកប្បកិរិយាអ្នកធ្វើចរាច ការគោរព និងការយោគយល់គ្នានៃការធ្វើចរាចនានា….ជាដើម។ ដូច្នេះ យើងខ្ញុំសូមគោរពអញ្ជើញប្រជាពលរដ្ឋនៅរាជធានីភ្នំពេញ ចូលរួម Call ចូល ដើម្បីសាកសួរសំណួរ ឬផ្តល់ជាមតិយោបល់លើផលប៉ះពាល់ និងជីវភាពរស់នៅរបស់អ្នកដែលត្រូវបានគេបណ្តេញចេញ។

លោកអ្នកអាច Call ចូលរួមជជែកបានតាមរយៈ 092 99 6000 និង 081 881065 នៅវេលាម៉ោង ៩:00 ដល់ ១០:00 ព្រឹក នៅវិទ្យុសារិកា FM១០៦.៥ នៅថ្ងៃទី២៧ ខែ ឧសភា ឆ្នាំ២០១៥។

សំឡេងទីក្រុង!

សំឡេងទីក្រុង!