អប​អរ​សាទរ​ការ​ធ្វើ​ចរា​ចរណ៍​ឆ្លង​កាត់​ផ្លូវ​២០០៤ និង​ផ្លូវ​៣៧១ មិន​មាន​ការ​បង់​ប្រាក់​ចាប់​ពី​ថ្ងៃ​នេះ
Posted On : June, 1, 2015 | By សំឡេងទីក្រុង

ប្រភព: កោះសន្តិភាព,បញ្ចូលអត្ថបទ ៖ ចន្ទ្រគ្រាស,ថ្ងៃចន្ទ ទី១ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៥

អប​អរ​សាទរ​ការ​ធ្វើ​ចរា​ចរណ៍​ឆ្លង​កាត់​ផ្លូវ​២០០៤ និង​ផ្លូវ​៣៧១ មិន​មាន​ការ​បង់​ប្រាក់​ចាប់​ពី​ថ្ងៃ​នេះ

 

Urban Voice Cambodia

Urban Voice Cambodia