អគ្គីសនីកម្ពុជានឹងធ្វើការផ្តាច់ភ្លើងនៅតាមតំបន់ភ្លើងមួយចំនួននៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញ នឹងខេត្តកណ្តាល
Posted On : August, 6, 2015 | By សំឡេងទីក្រុង

ប្រភព៖  edc.com.kh    ថ្ងៃទី ០៧ ខែសីហា ២០១៥ ដោយ៖ urbanvoicecambodia.net

ចាប់ពីថ្ងៃព្រហស្បត៍ ទី០៦ ខែសីហា ២០១៥ រហូតដល់ថ្ងៃអាទិត្យ ទី០៩ ខែសីហា ២០១៥ អគី្គសនីកម្ពុជានឹងធ្វើការផ្អាកផ្គត់ផ្គង អគ្គីសនី​ នៅតាមតំបន់ភ្លើងមួយចំនួននៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញ នឹងខេត្តកណ្តាល។

Urban Voice Cambodia

Urban Voice Cambodia