អគ្គិសនីកម្ពុជានឹងផ្អាកផ្គត់ផ្គង់អគ្គីសនីនៅតំបន់ភ្លើងមួយចំនួន
Posted On : មិថុនា, 3, 2015 | By សំឡេងទីក្រុង

Wednesday, 03 Jun 2015

អគ្គិសនីកម្ពុជានឹងផ្អាកការផ្គត់ផ្គង់នៅតំបន់ភ្លើងមួយចំនួនទៅតាមពេលវេលា និងទីកន្លែង ។

សំឡេងទីក្រុង!

សំឡេងទីក្រុង!