សេចកី្តប្រកាសស្តីពី ការកំណត់ទំហំ រថយន្តដឹកទំនិញ និងរ៉ឺម៉ក ដែលបានកែច្នៃទ្រុង
Posted On : តុលា, 4, 2016 | By Vantha

ក្រសួងសាធារណការ និងដឹកជញ្ជូន បានចេញសេចកី្តប្រកាសស្តីពី ការកំណត់ទំហំ រថយន្តដឹកទំនិញ និងរ៉ឺម៉ក ដែលបានកែច្នៃទ្រុង កាល់ពីថ្ងៃទី០៣ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៦។ 

សេចក្ដីប្រកាសអំពីរថយន្តកែឆ្នៃ

សេចក្ដីប្រកាសអំពីរថយន្តកែឆ្នៃ

សេចក្ដីប្រកាសអំពីរថយន្តកែឆ្នៃ

សេចក្ដីប្រកាសអំពីរថយន្តកែឆ្នៃ

%e1%9f%a7

c3

c4

c5

ប្រភព៖ police.gov.kh

សំឡេងទីក្រុង!

សំឡេងទីក្រុង!