សាលា​ក្រុង​ទុក​ពេល​១៥​ថ្ងៃ ឱ្យ​អាជីវ​ករ​លក់​ដូរ​នៅ​តាម​ផ្លូវ​លេខ​៩០០ ផ្លាស់​ប្តូរ​ទីតាំង
Posted On : April, 7, 2015 | By សំឡេងទីក្រុង

ថ្ងៃអង្គារ ទី៧ ខែមេសា ឆ្នាំ២០១៥, កោះសន្តិភាព

សាលា​ក្រុង​ទុក​ពេល​១៥​ថ្ងៃ ឱ្យ​អាជីវ​ករ​លក់​ដូរ​នៅ​តាម​ផ្លូវ​លេខ​៩០០ ផ្លាស់​ប្តូរ​ទីតាំង

Urban Voice Cambodia

Urban Voice Cambodia