សាលារាជធានីភ្នំពេញបាន​ចេញនូវបទបញ្ជាទាក់ទងនិងស្លាកសញ្ញាចរាចរណ៍
Posted On : កញ្ញា, 22, 2015 | By សំឡេងទីក្រុង

ប្រភព៖ សំលេងទីក្រុង អត្ថបទ៖ ហូសែន

ថ្មីៗនេះ សាលារាជធានីភ្នំពេញបាន​ចេញនូវបទបញ្ជាតាមមាត្រាទី៦ ទាក់ទងនិងការប្រើស្លាកសញ្ញាចរាចរណ៍ជាអាទិភាពដែលបាន​ប្រកាសចាប់ពីថ្ងៃផ្សាយដំណឹងនេះតទៅ។

សំឡេងទីក្រុង!

សំឡេងទីក្រុង!