សាលារាជធានីភ្នំពេញបានសេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពីការរៀបចំប្រារព្ធទិវាបរិស្ថានជាតិ និងបរិស្ថានពិភពលោក ថ្ងៃទី០៥ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៦
Posted On : មិថុនា, 3, 2016 | By Chamroeun Soy

សាលារាជធានីភ្នំពេញបានសេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពីការរៀបចំប្រារព្ធទិវាបរិស្ថានជាតិ និងបរិស្ថានពិភពលោក ថ្ងៃទី០៥ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៦។
photo_2016-06-03_14-06-29

សំឡេងទីក្រុង!

សំឡេងទីក្រុង!