សាលាក្រុង​បិទ​កំណាត់​ផ្លូវ K5 ចាប់ពី​ផ្លូវ​លេខ​៧០ ដល់​ប្រឡាយ​បាក់​ទូក បណ្តោះអាសន្ន​រយៈពេល​២​ខែ​ចាប់ផ្តើម​ពី​ថ្ងៃស្អែក
Posted On : June, 30, 2015 | By សំឡេងទីក្រុង

ប្រភព៖ កោះសន្តីភាព  ថ្ងៃអង្គារ ទី៣០ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៥ ម៉ោង

សាលាក្រុង​បិទ​កំណាត់​ផ្លូវ K5 ចាប់ពី​ផ្លូវ​លេខ​៧០ ដល់​ប្រឡាយ​បាក់​ទូក បណ្តោះអាសន្ន​រយៈពេល​២​ខែ​ចាប់ផ្តើម​ពី​ថ្ងៃស្អែក

Wed 4

Urban Voice Cambodia

Urban Voice Cambodia