សាលាក្រុងភ្នំពេញគ្រោងបន្ថែមរដ្ធបាលសង្កាត់ថ្មី ៩ទៀត ដើម្បីបង្កើនសន្តិសុខ និងសេវាសាធារណៈ
Posted On : កក្កដា, 4, 2016 | By សំឡេងទីក្រុង

ថ្ងៃទី០១ ខែកក្កដា ឆិនាំ២០១៦

ប្រភព៖ business-cambodia

សាលារាជធានីភ្នំពេញ គ្រោងនឹងបំបែករដ្ធបាលសង្កាត់ថ្មី ចំនួន៩បន្ថែមទៀត ដើម្បីធានាការគ្រប់គ្រងសន្តិសុខសុវត្ថិភាពក៏ដូចជា ផ្ដល់នូវសេវាសាធារណៈ បម្រើប្រជាពលរដ្ធឲកាន់ តែមានភាពល្អប្រសើឡើង។

n

សំឡេងទីក្រុង!

សំឡេងទីក្រុង!