សាលាក្រុងភ្នំពេញគ្រោងបន្ថែមរដ្ធបាលសង្កាត់ថ្មី ៩ទៀត ដើម្បីបង្កើនសន្តិសុខ និងសេវាសាធារណៈ

ថ្ងៃទី០១ ខែកក្កដា ឆិនាំ២០១៦

ប្រភព៖ business-cambodia

សាលារាជធានីភ្នំពេញ គ្រោងនឹងបំបែករដ្ធបាលសង្កាត់ថ្មី ចំនួន៩បន្ថែមទៀត ដើម្បីធានាការគ្រប់គ្រងសន្តិសុខសុវត្ថិភាពក៏ដូចជា ផ្ដល់នូវសេវាសាធារណៈ បម្រើប្រជាពលរដ្ធឲកាន់ តែមានភាពល្អប្រសើឡើង។

n

Leave a Reply