របាយការណ៍ផែនទីឆ្នាំ២០១៥ នៃការលិចទឹកទីក្រុងភ្នំពេញ
Posted On : មករា, 11, 2016 | By សំឡេងទីក្រុង

តំណភ្ជាប់ខាងក្រោម គឺជារបាយការណ៍ផែនទី ដែលស្តីអំពី ទិន្នន័យនៃការលិចទឹកក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញ ចាប់ពី ឆ្នាំ២០១២ រហូតដល់ឆ្នាំ២០១៥។

សូមចូលទៅកាន់តំណភ្ជាប់ខាងក្រោម៖

១) ផែនទី តំបន់ទឹកលិច ២០១៥

២) ផែនទី តំបន់ទឹកលិច ២០១២ ដល់ ២០១៥

Related Posts

សំឡេងទីក្រុង!

សំឡេងទីក្រុង!