របាយការណ៍ប្រជាពលរដ្ឋ៖សំរាមនៅផ្លូវ ១២៣ កែង ៤៧៨ មិនទាន់បានប្រមូល
Posted On : សីហា, 12, 2016 | By សំឡេងទីក្រុង

តាមការរាយការណ៍របស់ប្រជាពលរដ្ឋបានរាយការណ៍មកកាន់សំឡេងទីក្រុងថា សំរាមនៅផ្លូវ ១២៣ កែង ៤៧៨ មិនបានប្រមូល ហើយគាត់បានសំណូមពរឱ្យអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធមេត្តាជួយ អន្តរាគមន៍ ទៅដល់ក្រុមហ៊ុន គ្រប់គ្រងការប្រមូលសំរាមនេះផង។

នេះរូបភាពខាងក្រោម រូបភាពសំរាម និងទីតាំងដែលគាត់បានរាយការណ៍មក។
តំណរទីតាំង៖ https://goo.gl/maps/b8BTjjzjH5M2

Trash Photo

សំឡេងទីក្រុង!

សំឡេងទីក្រុង!