ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច ចេញប្រកាសពីការប្រមូលពន្ធ លើមធ្យោបាយដឹកជញ្ជូន សម្រាប់ឆ្នាំ២០១៦ អនុវត្តចាប់ពីថ្ងៃទី០១ ខែកក្កដា ដល់ថ្ងៃទី៣០ ខែវិច្ឆិកា
Posted On : មិថុនា, 22, 2016 | By សំឡេងទីក្រុង

ថ្ងៃទី ២២ ខែ មិថុនា ឆ្នាំ ២០១៦

ប្រភព៖ khmeronline

សម្រាប់ឆ្នាំ២០១៦ ចាប់ពីថ្ងៃទី០១ ខែកក្កដា ដល់ថ្ងៃទី៣០ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៦ ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ បានចេញប្រកាស បញ្ជាក់ពីការអនុវត្ត ការប្រមូលពន្ធ លើមធ្យោបាយដឹកជញ្ជូន និងយានជំនិះគ្រប់ប្រភេទ។

ប្រកាសរបស់ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ បានបញ្ជាក់ថា ម្ចាស់មធ្យោបាយដឹកជញ្ជូន និងយានជំនិះគ្រប់ប្រភេទ ត្រូវទៅបង់ប្រាក់ពន្ធនេះ នៅតាមសាខាពន្ធដារខេត្ត ខណ្ឌ ឬនៅធានាគារ កាណាឌីយ៉ា ក.អ ឬធនាគារអេស៊ីលីដា។

campic79

សំឡេងទីក្រុង!

សំឡេងទីក្រុង!