កិច្ចប្រជុំពិភាក្សាគម្រោងសិក្សាកសាងផែនការមេកែលម្អប្រព័ន្ធប្រឡាយលូ
Posted On : March, 17, 2015 | By សំឡេងទីក្រុង

ប្រភព៖ Municipality of Phnom Penh 

សាលារាជធានីភ្នំពេញ និងក្រសួងមន្ទីដែលពាក់ព័ន្ធ រួមសហការជាមួយ JICA (Japan international cooperation Agency ) បានបើកកិច្ច ប្រជុំពិភាក្សាការងាររបស់គណៈកម្មការគ្រប់គ្រង ដឹកនាំគម្រោង និងគណៈកម្មការបច្ចេកទេសគម្រោងសិក្សាកសាងផែនការមេកែលម្អប្រព័ន្ធប្រឡាយ-លូបង្ហូរទឹកភ្លៀង និងសំណល់រាវក្នុងរាជធានីភ្នំពេញ កាលពីព្រឹកថ្ងៃទី១៧ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៥ ដឹកនាំអង្គប្រជុំដោយ ឯកឧត្តម អៀង អូននី អភិបាលរងរាជធានីភ្នំពេញ ។ដោយនេះជាកិច្ចប្រជុំ ពិនិត្យ និងផ្តល់ជាមតិយោបល់ចំពោះ ការសិក្សាគម្រោង ដំណាក់កាលទី១ របស់ JICA លើការប្រមូលទិន្នន័យ និងឈានទៅចាប់ផ្តើមអនុវត្តន៏គម្រោងដំណាក់កាលទី២ ក្នុងការរៀបចំផែនការមេ ( Formulation of master plan )។

Urban Voice Cambodia

Urban Voice Cambodia